道藏典籍全文数据库

  太上三洞表文


  太上三洞表文卷下 下载本卷为CSV文本文件


  简介:經名:太上三洞表文。三卷。底本出處:《正統道藏》洞神部表奏類。
  文献引用:太上三洞表文. 道藏, 洞神部表奏类. http://daotext.org//toc4.php?docid=4075
  太上三洞表文卷下

  九天尊鍊度表

  具位臣姓某誠惶誠恐,稽首頓首,再拜

  上言,臣聞大道分元,初演不言之教;天尊布化,漸垂有作之文。普度群生,總包萬法。臣誠惶誠恐,稽首頓首。伏念臣猥以凡陋,冒忝仙階,禀奉教科,遵行妙典。闡始青之元範,敷洞玄之寶章。誓度死以為心,盟濟生而是願。既沐投詞之切,輒伸懇禱之私。臣謹據入意,臣祇按玄文,恭行鍊度。匪賴

  高真慈佑,何由普濟沈淪。爰瀝悃忱,僭干天聽,恭惟

  太一救苦天尊玉陛下至聖至仁,極慈極憂。乘九師之仙馭,散百寶之祥光。接引浮生,不違本誓。伏乞真符告下,

  惠澤遐霑。酒甘露於火山,化成清署;扇神風於劍樹,變作騫林。使玆受鍊之魂,升彼洞陽之館。證真仙品,增福人天。旁資六道之孤魂,盡脫三塗之苦趣。上祈洪造,下副丹衷。臣無任瞻天望聖,激切屏營之至。謹奉表上進以聞。臣誠惶誠恐,稽首頓首,再拜謹言

  年月日具位臣姓某表奏

  後八表首尾同前,只易中段

  恭惟

  十方救苦天尊玉陛下威神宏遠,智慧圓通。應一念而拯拔重泉,滿十方而提携陰爽。四生蒙惠,六道銜恩。伏乞特翰洪慈,廣宣仁澤,奏聞

  元始上帝,差降太一玉郎,開紫陽玉岌之書,出鳳炁龍文之篆。普施一切,廣度無邊。法雨霑濡,俾罪愆而消釋;祥煙蓊鬱,使冤對以休停。俱乘鍊度之功,克證逍遙之趣。

  恭惟

  九幽拔罪天尊玉陛下鍊真上景,拔苦下泉。放無礙之神光,照大千之世界。玄恩廣覆,昧爽咸甦。伏乞頒降玉符,開鐵城而拔罪;焚除黑簿,滅火翳以停酸。即使亡者,萬惡俱消,六根清净。影脫九陰之域,魂登三炁之天。永離迷途,咸躋生路。

  恭惟

  朱陵度命天尊玉陛下尊冠朱宮,道司丹境。闡慈悲而救物,廓仁惠以度人。伏望特軫洪慈,頒宣符命。未度者度,俱乘鍊度之功;未生者生,悉獲更生之妙。永辭地府,逕上天堂。

  恭惟

  火鍊丹界天尊玉陛下道冠南宮,主司赤帝。擲流金之妙用,使枯骨以成人。處處應機,方方設化。伏乞神光煒燁,鍊尸魄以更生;法力照彰,度幽魂而復命。下脫北都之府,上登南極之天。旁及九泉,永辭五苦。

  恭惟

  法橋大度天尊玉陛下大德好生,至仁接物。布梯航於苦海,度群品於迷津。亘古亘今,挈日挈月。伏乞寶旛旁指,開徑路於幽冥;真炁下流,布長虹於空際。引玆亡者,升彼天堂。解生前故誤之愆,證今日盟真之果。重泉苦爽,咸得逍遙。

  恭惟

  金闕化身天尊玉陛下以道為身,先天應化。垂億千之名字,歷浩劫之因綠。普育群生,廣開常善。伏乞垂恩省察,救三塗萬死之魂;赦罪除愆,乘九鍊更生之道。從下品而升上品,即脫輸迴;自有為而入無為,常居清序。更祈惠澤,普及河沙。

  恭惟

  逍遙快樂天尊玉陛下體道化初,凝神物表。迥出妙中之妙,端居天上之天。功被幽冥,恩覃生死。伏乞光明日月,駕馭風雲,度此亡魂,離其惡趣。快樂於長春之境,逍遙於不夜之鄉。億劫種親,一時解脫。

  恭惟

  寶華圓滿天尊玉陛下功圓六度,道證三乘。相好端嚴,福智具足。惟至誠而有感,實弘濟以无邊。伏乞曲軫慈仁,大宏方便,天光下燭,地府開通。度魂識以超生,仗齋功而證品。毓質洞陽之館,高升大有之庭。更冀餘休,潛扶後裔。  九天帝表表符如後

  具位臣姓某謹稽首再拜

  上言,臣伏以二儀育質,千真皆會於三田;九炁聚形,萬象森羅於六府。百關和暢,七竅開通,魄靜魂寧,神清氣爽。臣今奉為某處弟子投壇,乞為亡過某人和冤釋罪,蕩垢滌塵,開悟本源,分清去濁。臣等修齋行道,頒降符章,滅罪破幽,傳符授戒。給本治天堂之籙,行出離生死之符。盟露十方,告祈眾聖。臣尚慮亡魂生前造罪,歿後積愆,或沈惡趣之中,恐墮輪迴之道。改形換體,不復人身。臣蒙師付受九鍊符章,許度沈淪,謹遵科法,上請元和妙炁,纏絡死魂,即使內瑩外明,乾坤合質,復得人天,參朝太上。咸計日以受鍊,得時刻以昇遷。臣謹具表,奏告

  鬱單無量天帝,恭望天慈,俯垂允覽,遵依符命,特降元一黃演之炁九重纏其胞,使亡過某人胞原宣通,上徹於天以生成,得生人路。臣無任惶懼之至,謹稽首再拜,謹言

  後八表同前,只換聖位

  上上禪善無量壽天帝,

  特降洞冥紫戶之炁九重纏其胎,使亡過某人胎結解根全其身,得生人路。

  梵監須延天帝,

  特降長靈明仙之炁九重纏其魂,使亡過某人魂門鍊仙以通精,得生人身。

  寂然兜術天帝,

  特降碭尸冥演由之炁九重纏其魄,使亡過某人魄戶降仙以安寧,得生人身。

  波羅尼蜜不驕樂天帝

  特降五仙中靈之炁九重纏其臟,使亡過某人五臟清凉以存神,得生人身。

  洞玄化應聲天帝,

  特降高真沖融之氣九重纏其腑,使亡過某人六腑開泰,胃管生津,得生人身。

  靈化梵輔天帝,

  特降高仙洞笈之炁九重纏其竅,使亡過某人孔竅開聰,星宿朗明以通神,得生人身。

  高虛清明天帝,

  特降真靈化凝之炁九重纏其形,使亡過某人三部八景,整具形神以全真,得生人身。

  無想無結無憂天帝,

  特降自然玄照之炁九重纏其身,使亡過某人三關五臟,關節根源,本始一時,生神炁滿,能聲聲尚神,具毛髮生身。  太上三洞表文卷下竟
DaoText.org - 豫ICP备11011523号   本站为非营利性学术网站   由 维护